การคัดเลือกบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม

วันที่: 
Wed, 2019-07-31 (All day)

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม

โดยยึดหลักหลักพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2562

1. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

    1. เป็นบุคคลที่ได้รับการพิจารณาและเสนอชื่อโดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ

    2. เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

    3. ต้องเป็นบุคคลที่

       3.1 น้อมนำเอาหลักการทรงงานหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลเดช โดยเน้นเกี่ยวกับคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและ การปฏิบัติงาน เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างชัดเจน

       3.2 นอกจากประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองแล้วได้ส่งเสริมบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประพฤติ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

       3.3 การดำเนินการข้อ 3.2 เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมระดับต่าง ๆ

2. ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

   1. การเสนอชื่อให้เสนอในนามของคณะกรรมการ หรือคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

   2. มีกระบวนการและกลไกพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่จัดตั้งขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส

   3. มีผู้บริหารหน่วยงานหรือบุคคลที่ผู้บริหารมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการและลงนามในฐานผู้แทนองค์กรใน การเสนอชื่อ ลงนามในเอกสาร

   4. ให้เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์หรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และให้รายงานผลไปที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงานภายในเดือน สิงหาคม 2562

 

********************