การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา

     วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

********************