สถิติแรงงานจังหวัด

 
 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ภาคใต้ เป็นรายจังหวัด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2559
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2558
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ ภาคใต้ เป็นรายจังหวัด ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) 2558
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ภาคใต้ เป็นรายจังหวัด ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2558
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงานและเพศ ภาคใต้ เป็นรายจังหวัด ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) 2558
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ ภาคใต้ เป็นรายจังหวัด ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) 2557
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จและเพศ ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.57)