นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพการพูดในที่สาธารณะบุคลากร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด

โครงการพัฒนาศักยภาพการพูดในที่สาธารณะบุคลากร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙

ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา