โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายอาสาสมัครเเรงงานจังหวัดยะลา

 วันที่ 16 - 17 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครื่อข่ายอาสาสมัครเเรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หนานท่าส้านรีสอร์ท ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง