สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครื่อข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

หัวหน้าส่วน และข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครื่อข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๔ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน