ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่: 
Thu, 2017-08-17 (ทั้งวัน)

     วันที่ 17 สิงหาคม 2560  ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์  ตังหงส์) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด ตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เดือน ต.ค.59 - ก.ค.60)   

     เมื่อ เวลา 09.30  น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์  ตังหงส์) ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม (นางรุ่งนิรันดร์  อังคเมธากร) เเละคณะ เดินทางมาตรวจราชการเเละประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ยะลา เเละปัตตานี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฯ ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

 

--------------------------------------