ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่: 
Tue, 2018-03-06 (ทั้งวัน) - Wed, 2018-03-07 (ทั้งวัน)

     เมื่อวันที่ 6 - 7 มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4