การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562

      วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นเลขานุการ เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม แรงงานของจังหวัดและรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น ๔

..........................................