การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

      วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การตรวจราชการ รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดยะลา และประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

******************