ศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS)

      วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน ประจำศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (OSOS) กลุ่มบริการด้านแรงงาน ประจำทุกวันอังคาร ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ชั้น 3 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

----------------------------