ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2562

       วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ชั้น 4

-------------------------