การประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2562

      วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

**********************