แรงงานจังหวัดยะลา รับเกียรติบัตรการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา รับเกียรติบัตรการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้มอบ

--------------------------------