ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม 2561)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2560 (มกราคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม - กันยายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม - มีนาคม 2560)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน - มิถุนายน 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม-ธันวาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม - กันยายน)
รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน-มิถุนายน)
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม – มีนาคม)
รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2557
รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา รายปี 2557
สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2556 (กรกฎาคม-กันยายน)