Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 
       ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู   ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
       ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอ และราชการส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

 
       จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ และไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงานของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าที่หน่วยงานนั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย

 
       หลักการและแนวคิด ประการหนึ่ง ก็คือ ต้องให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ที่กฎหมายบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้ ดังนั้น การจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารนั้น การจัดสถานที่ การจัดข้อมูลข่าวสาร วิธีการค้นหา ทั้งจากบัตรดัชนีรายการ/ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการค้นหา หยิบเอกสารตรวจดูและศึกษา ต้องคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนเป็นสำคัญ สามารถค้นหา ศึกษาได้
 
 
ข้อมูลประกอบ
 
 
 
สถานที่ตั้ง :
 
 

4_51.jpg

 

2_91.jpg
 
               ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชกาสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา   ตั้งอยู่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เลขที่ 66  ถนนสุขยางค์  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์  95000  โทร 073 259240 – 1  E-Mail :yala@mol.go.th
 
4_52.jpg
 
 
5_43.jpg
 
3_77.jpg
 
 
5_44.jpg
 
6_28.jpg
 
DSC08739.JPG
 
 
 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล :
 
 
1_131.jpg
 
               ชื่อ-สกุล นางสาววาเนสสา  มาโนยามิง
               ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
               สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

 


ภาพกิจกรรม :

 

 

หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ให้เป็น 1 ใน 14 หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOL) ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 ดังนั้นหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ต้องขอศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าว สามารถติด ต่อได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โทร 0 7325 9240 – 1 โทรสาร.             0 7325 9241      

 

 

 

 

 

 


 

การตรวจประเมินผล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ปี 2554

 

 

 


 


 การมอบโล่ หน่วยงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ต้นแบบ
ให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

 

 


 

การตรวจประเมินหน่วยงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ต้นแบบ
ประจำปี 2555

 

 

 

 


การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน : สำนักงานจังหวัดยะลา

 

 

 

 


การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

 

 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน : บริษัทกัลฟ์ยะลากรีน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

 

DSC01363_0.JPG

 

 

DSC01360.JPG
 
DSC01351.JPG
 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

 

DSC01461_0.JPG
 
DSC01457.JPG
 
DSC01459.JPG
 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน : สำนักงานสรรพากรจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557

 

401.jpg
 
403.jpg
 
 
402.jpg
 

การศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา
หน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน : สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

 

503.jpg
 
505.jpg
 
504.jpg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

97
TOP