Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เรื่อง ผู้ที่ด้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรม ประจำปี 2562

pll_content_description

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เรื่อง ผู้ที่ด้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรม ประจำปี  2562

     ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งที่ 35/2562  ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2562 แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณรมระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม โดยยืดหลัก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2562 นั้น

     บัดนี้ คณะทำงานๆ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562 เห็นชอบให้นางสาวกาญจนี โตะขา ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน เป็นบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม และขอประกาศเชิดชูให้เป็นบุคคลในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำบี 2562

    ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

TOP