Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

TOP