Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง” แผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดยะลา พ.ศ. 2566 – 2570

pll_content_description

TOP