Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม 2564)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม  2564)

ตามเอกสารแนบ

TOP