Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม  2563)

ตามเอกสารแนบ

TOP