Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – กันยายน  2563)

ตามเอกสารแนบ

TOP