Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน  2565)

ตามเอกสารแนบ

 

TOP