Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ) ครั้งที่ 2

pll_content_description

TOP