Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการดำเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

pll_content_description

TOP