Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

แรงงานยะลา ประชุมปรับแผนการปฏิบัติงาน พร้อมประเมินติดตาม ทบทวน การปฏิบัติงาน และวางแผนการดำเนินงานการมาตรวจราชการ ของผู้บริหารกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

————————-

TOP