Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

pll_content_description

TOP