Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน-มิถุนายน) ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม – มีนาคม) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2557 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา รายปี 2557 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2556 (กรกฎาคม-กันยายน) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 (กรกฎาคม – กันยายน) ปี ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจ้งหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2557 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2557 (มกราคม – ...

รายวานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2556 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2556 (เมษายน-มิถุนายน) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2556 ...

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2555 ...

TOP