Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์แรงงาน ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม) 2555 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ปี 2555 มกราคม-ธันวาคม 2555 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2555 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2555 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ปี 2554 (มกราคม-ธันวาคม) ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 1 (มกราคม-มีนาคม) ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2553 ...

TOP