Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ให้กำลัีงแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน และความมั่นคงในการทำงาน”

พันธกิจ

1.  ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อกำหนดนโยบายและข้อเสนอแนะด้านแรงงาน

2. พัฒนายุทธศาสตร์และจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายด้านแรงงานของจังหวัดยะลา

3. พัฒนายุทธศาสตร์การให้บริการแก่แรงงานในจังหวัดยะลา

4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การให้บริการ และการเตือนภัยด้านแรงงานของจังหวัดยะลา

5. ส่งเสริมการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงานของจังหวัดยะลา

เป้าหมาย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ แรงงานมีผลิตภาพสูง มีหลักประกัน ความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

372
TOP