Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ประจำเดือนมีนาคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ประจำเดือนมกราคม 2567 ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ประจำเดือนธันวาคม 2566 ...

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ...

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ...

TOP