Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2562 (กรกฎาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ...

TOP