Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

 

 รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

 รายงานผลการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ จังหวัดยะลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

362
TOP