Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

64
TOP