Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

หมายเหตุ: ดูวิธีการใช้งานแผนที่ และวิธีการกำหนดค่าภาษาของเครื่องผู้ใช้งาน

 

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

 

TOP