Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เเละการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 1

pll_content_description

TOP