Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกือเม็ง หมู่ที่ 3 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

pll_content_description

วันที่ 26 กันยายน  2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกือเม็ง หมู่ที่ 3 ต

วันที่ 26 กันยายน  2560 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกือเม็ง หมู่ที่ 3 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา

 

 

 

 

 

 

 

 

********************

TOP