Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา และข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รอง ผวจ.ยะลา วจ.ยะลา

pll_content_description

TOP