Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามรายภาคตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่งคงในชีวิต”

pll_content_description

       วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามรายภาคตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่งคงในชีวิต” คณะที่ 2 ภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) โดยมีนางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

       และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สาขาการทำขนมไทย ณ มัสยิดบ้านบือแน ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

————————

TOP