Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา และคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลา เฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ครั้งที่ 52/2564

pll_content_description

TOP