Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ปิดโครงการฟาร์ม ตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19

pll_content_description

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ : ตามโครงการฟาร์มฯ ตัวอย่างต้านภัยโควิค – 19

กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดยะลา และเยี่ยมชมพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ ซึ่งจบโครงการระยะที่ 1 ตามฟาร์มตัวอย่างฯ

ณ  ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ วังพญา – ท่าธง อ.รามัน  จ.ยะลา

********************

TOP