Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม 2565)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม  2565)

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

TOP