Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม – มีนาคม 2566)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 1 ปี 2566 (มกราคม – มีนาคม  2566)

ตามเอกสารแนบ

TOP