Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์เเรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน  2564)

ตามเอกสารแนบ

 

TOP