Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม 2562)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

รายปี 2562 (มกราคม – ธันวาคม  2562)

ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

TOP