Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา รายปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

รายปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม  2564)

ตามเอกสารแนบ

TOP