Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน  2564)

ตามเอกสารแนบ

TOP