Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม 2564)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 4 ปี 256(ตุลาคม – ธันวาคม  2564)

ตามเอกสารแนบ

TOP