Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566)

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน  2566)

ตามเอกสารแนบ

TOP