Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดยะลา

รายงานสถานการณ์และดัชนีภาวะแรงงานจังหวัดยะลา ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม – กันยายน) 2566

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา 

จัดทำรายงานสถานการณ์เเละดัชนีภาวะเเรงงานจังหวัดยะลา

ไตรมาส 3 ปี 2566 (กรกฎาคม – กันยายน  2566)

ตามเอกสารแนบ

TOP